top of page

Vědecko – výzkumná grantová agentura

V rámci CEUA bude aktivně rozvíjen vědecko – výzkumný program zaměřený na většinu studijních programů partnerských vysokých škol a univerzit. Půjde o základní i aplikovaný výzkum v oblasti zemědělských, technických, přírodovědních, ekonomických, humanitních, pedagogických, právních, zdravotnických, uměleckých a psychologických věd.  Funkce výzkumu v oblasti vysokého školství představuje analýzu jevů z praxe, na kterou jsou připracováni studenti a následná extrapolace ověřených zjištění do výukového procesu. Jinými slovy prostřednictvím vědeckého poznání je cílem těchto aktivit zkvalitnit didaktický proces na vysokých školách. Výstupy výzkumných projektů budou tzv. edukační konstrukty, tj. různé teorie, modely, plány, scénáře apod., které budou promítnuty i do procesu učení studentů. Výsledky vědecko-výzkumných grantů budou k dispozici v rámci expertní činnosti CEUA směrem k Evropskému parlamentu a národním akreditačním i dalším regulačním orgánům jednotlivých zemí z nichž budou pocházet členové ustaveného konsorcia. Budou též dokladem posilující způsobilosti zúčastněných vysokých škol a kvality výzkumného a potažmo výukového procesu.

Po organizační stránce bude vědecko – výzkumná činnost vyvíjena v podobě mezinárodních konsorcií konkrétních vysokých škol, fakult či univerzit, které budou mít o daný grantový projekt zájem. Z hlediska členů daného konsorcia půjde o zapojení do mezinárodního vědecko – výzkumného projektu, které bude probíhat pod záštitou Evropského parlamentu. Závěrečné výzkumné zprávy budou mít zpravidla dvě části. První budou výsledky zkoumání vytvořené danou školou zapojenou do zkoumání stanoveného tématu. Druhá část bude shrnutí (rewiev) výsledků dosaženými všemi účastníky grantu včetně komparace jednotlivých škol či zemí.

Projekt mezinárodního výzkumu III

Název projektu: People management

 

Cíle projektu: Analyzovat aktuální problémy v oblasti řízení lidských zdrojů z hlediska názorů a pohledů odborníků z akademické sféry.

 

Projekt má dvě základní tematické oblasti

 1. Diagnostika priorit v personálním managementu v celospolečenském a podnikovém prostředí

 2. Problémy nákladovosti a efektivity vzdělávání ve firmách, organizacích a institucích

Obě tematické oblasti budou posuzovány z holistického přístupu jako propojené entity v teorii a praxi.

 

Hlavní metodologie, metodika a fáze projektu

 1. Rešeršní studie relevantních, karentovaných zdrojů z oblasti managementu, personálního managementu a věd o výchově a vzdělávání. (připraví tým CEUA)

 2. Formulace tematických námětů a tezí pro práci Focus Group

 3. Online a Offline diskuze účastníků k jednotlivým ohniskovým otázkám

 4. Vyhodnocení diskuzních příspěvků a zpracování dílčích výzkumných zpráv

 5. Vyhotovení souhrnné odborné studie k problematice řízení lidských zdrojů a vzdělávání

 

Účastníci projektu

Akademičtí pracovníci univerzit a vysokých škol ekonomického, společensko-vědního zaměření z vybraných evropských zemí.

 

Řešitelské období 2020-2021

 

Organizační poznámka

K vědecko-výzkumnému projektu People management je zpracována kompletní dokumentace, která bude zaslána zájemcům o participaci na této aktivitě.

 

Name of Project: People management

 

Objectives of the project: To analyze current problems in the field of human resources management from the point of view of the opinions and views of experts from the academic sphere.

 

The project has two basic thematic areas

 1. Diagnostics of priorities in personnel management in a society-wide and corporate environment

 2. Problems of cost and effectiveness of education in companies, organizations and institutions

Both thematic areas will be assessed from a holistic approach as interconnected entities in theory and practice.

Main methodology, methodology and phases of the project

 1. Research study of relevant, quarantined sources in the field of management, personnel management and sciences of upbringing and education. (to be prepared by the CEUA team)

 2.  Formulation of thematic topics and theses for the work of the Focus Group

 3. Online and Offline discussion of participants on individual focus issues

 4. Evaluation of discussion contributions and processing of partial research reports

 5. Creation of a comprehensive expert study on the issue of human resource management and education

 

Project participants

Academic staff of universities and colleges of economic, social and scientific orientation from selected European countries.

 

Research period 2020-2021

Organizational note

Complete documentation is being prepared for the scientific research project People management, which will be sent to those interested in participating in this activity.

Projekt mezinárodního výzkumu I

Výzkumný tým: Konsorcium řešitelských pracovišť vysokých škol a institucí střední a východní Evropy

 

Podpora projektu: Evropský parlament (Mgr. Tomáš Zdechovský)

 

Administrace projektu: Středoevropská vysokoškolská Aliance (CEUA)

 

Název projektu: Význam finanční gramotnosti a podnikatelského potenciálu pro rozvoj kompetencí studentů v terciálním vzdělávání.

Výzkumný projekt je připraven v rámci realizace Dokumentu ministrů školství zemí EU schváleném v roce 2009 pod názvem Education and Training 2020 (ET 2020).

Cíl 4 Zlepšit kreativitu a inovace včetně podnikatelských schopností na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy. 

Základní východisko projektu

Současné terciální vzdělávání hraje důležitou úlohu při přípravě mladé generace na budoucí povolání. Tato příprava má v zásadě dvě hlavní části. První tvoří tzv. profesní základ, tj. tvrdé dovednosti založené na poznání, vědomostech z daného studijního programu, resp. oboru. Druhá část této přípravy bývají zpravidla měkké dovednosti, tj. rozvoj schopností studentů v oblasti logického myšlení, komunikace, kreativity, řešení problémů a další oblasti styku s druhými lidmi i „zacházení“ sám se sebou. V řadě profesí roste význam finanční gramotnosti pracovníků a jejich podnikatelského potenciálu, což jsou entity na pomezí tvrdých a měkkých dovedností. Tyto kompetence současně tvoří základ ekonomického myšlení lidí a jsou předpokladem úspěšnosti studentů v jejich profesním i osobním životě bez ohledu na vystudovaný obor v terciálním vzdělávání.

 

Cílem projektu je najít místo formování finanční gramotnosti a podnikatelského potenciálu v rámci profesního profilu absolventů různých oborů vysokých škol a dalších institucí terciálního vzdělávání. S tímto cílem úzce souvisí i vývoj a ověření metodiky zjišťování úrovně finanční gramotnosti a podnikatelského potenciálu studentů.

 

Výstupem výzkumného projektu by měly být návrhy na optimalizaci řízení výuky v oblasti posilování finanční gramotnosti a růstu podnikatelského potenciálu studentů. Výstupy výzkumu by měly vyústit v upřesnění kompetenčních modelů absolventů vysokých škol v různých oborech ve vztahu k trhu práce i dalšímu vzdělávání. Měly by se projevit i ve zdokonalení metod výuky a edukačního stylu vysokoškolských učitelů. Nikoliv vedlejším produktem bude i mezinárodní komparace různých přístupů k vysokoškolské výuce na různých školách a v různých zemích. 

 

Vymezení základních pojmů

Finanční gramotnost představuje určitou úroveň porozumění termínům a procesům v oblasti peněz, tj. například spoření, půjček, pojištění, daní apod., které jedinec chápe jako relevantní součást svého života. Opírá se tedy o konkrétní znalosti, které ovlivňují jednání a chování člověka a to tak, že své záměry a činy v této oblasti koriguje pod vlivem a v kontextu takto odborně zaměřených znalostí. Finanční gramotnost resp. její dosažená úroveň zároveň dlouhodobě ovlivňují postoje člověka v oblasti jeho ekonomického jednání, chování a rozhodování.

 

Podnikatelský potenciál člověka se obecně chápe jako souhrn schopností, který se projevuje v jeho možnostech tvořit produkty, služby či jiné hodnoty uspokojující potřeby ostatních lidí. Konečným efektem této činnosti je její tržní úspěšnost, dlouhodobé fungování a finanční přínos. Zjišťování podnikatelského potenciálu lidí představuje mapování rozdílů jejich současných schopností a těch schopností, které mohou či musí být vzhledem ke stanoveným cílům podnikání.

 

Pojem kompetence studentů zahrnuje vědomosti, dovednosti, návyky, schopnosti, postoje i hodnoty, které jsou adekvátní vzhledem na jejich přípravu k výkonu zvoleného povolání. Ve vysokoškolské výuce jde o kombinaci výše uvedených prvků s cílem vytvořit předpoklady pro budoucí pracovní výkon. Kompetence lze také chápat jako návody na člověka, resp. na jeho osobnostní snahy. Mezi obecně žádané kompetence na trhu práce lze uvést komunikativnost, kooperativu, kreativitu, samostatnost, výkonnost, zodpovědnost, logické myšlení, hodnocení jevů apod.

 

Terciální vzdělávání představuje sektor vzdělávací soustavy, která následuje zpravidla po ukončeném sekundárním vzdělávání s maturitou. Vysokoškolské vzdělávání poskytují univerzity, dnes ve většině studijních programů či oborů strukturované na bakalářské, magisterské a doktorské studium (ISCED 5A). Dále sem patří prakticky zaměřené vyšší odborné školy (ISCED 5B).

 

Cílové skupiny výzkumného projektu

 • Vysoké školy s ekonomickým, manažerským a podnikatelským zaměřením.

 • Vysoké školy zaměřené na celé spektrum společenskovědních a humanitních oborů.

 • Technické, přírodovědní a zemědělské vysoké školy.

 • Ostatní vysoké školy a instituce terciálního vzdělávání, které budou mít o výzkumný problém zájem.

 

Výzkumná strategie, návrh výzkumných metod a technik

Ve výzkumném projektu bude uplatněn tzv. smíšený výzkum zahrnující kvantitativní a kvalitativní zkoumání objektivní reality. Kvantitativní výzkum je představován empirickými analýzami jevů a procesů zejména explorativní metody, pozorováním, měřením a vyhodnocováním zkoumaných objektů. Kvalitativní výzkum bude zaměřen na porozumění jevům a subjektům a objasnění příčin jejich chování a jednání. Využity budou zejména řízené rozhovory a příklady dobré (i špatné) praxe.

 

Návrh na postup a fáze výzkumného projektu

 • Rešerše zkoumaného problému v odborné literatuře a zdrojích.

 • Předvýzkum úrovně finanční gramotnosti a podnikatelského potenciálu studentů na vybrané české vysoké škole.

 • Stanovení hypotéz pro kvantitativní část výzkumného projektu

 • Upřesnění empirických nástrojů pro zkoumání úrovně finanční gramotnosti a podnikatelského potenciálu vysokých škol.

 • Empirická šetření v řešitelských institucích a zpracování hlavních výsledků.

 • On-line konference k výsledkům empirických šetření v konsorciu řešitelských pracovišť.

 • Návrh předběžných hypotéz pro kvantitativní část výzkumu, výběr a operacionalizace metodických postupů.

 • Vyhodnocení kvantitativní části výzkumu, triangulace získaných výsledků.

 • Propojení kvantitativní a kvalitativní části výzkumu, komparace výsledků řešitelských pracovišť, závěrečná zpráva.

 • Workshop k výsledkům výzkumu, oponentní řízení, publikace výzkumných výstupů.

 

Organizační záležitosti

Financování výzkumu se bude skládat ze sponzorských příspěvků a základního příspěvku řešitelských pracovišť. Bude upřesněno až po ustavení výzkumného konsorcia.

Projekt mezinárodního výzkumu II

Název projektu: Systémové propojení vysokoškolského vzdělávání a potřeb profesní praxe

 

Zdůvodnění projektu

V teorii i praxi dnes existuje problém jak posuzovat kvalifikaci pracovníků. Základním ukazatelem jejich kvalifikační úrovně je získání stupně vzdělání, především vysokoškolského. Tento ukazatel je však příliš obecný, v některých případech i nedostatečně určitý. Je tomu tak proto, že

 1. Ve vlastním stupni dosaženého vzdělání pracovníků není vyjádřena časová vzdálenost od absolutoria školy. Čím delší je tato vzdálenost, tím větší je pravděpodobnost, že profil absolventa školy nepostihoval dnes aktuální inovační změny, ke kterým došlo ve vědě, technice, technologiích či v oblasti řízení výroby a služeb.

 2. Dosažený stupeň vysokoškolského vzdělání také nedává komplexní informaci o tom, zda a hlavně v jaké míře využívá absolvent školy získaných vědomostí a dovedností v praxi, tj. v konkrétním výkonu své pracovní pozice.

 

Z těchto, výše uvedených důvodů se ukázala nezbytnost výzkumného šetření, týkající se kvalifikace absolventů vysokých škol v plném rozsahu, tj. nejen dle zaměření vysokoškolského vzdělání, v praxi získaných a osvojených zkušeností, ale také vědomostí, dovedností a nácviku, které získali v různých formách dalšího vzdělávání.

 

Základní východisko projektu

Navrhovaný výzkum vychází z dokumentu „Bílá kniha“ Evropské Unie ke vzdělávání a odborném výcviku, který již v roce 1995 predikoval nutnost reforem národních vzdělávacích systémů vzhledem k měnícím se hospodářským a socioekonomickým podmínkám na světě.  Úkol č. 2 citovaného dokumentu podněcuje spolupráci škol a podniků při přenosu a uplatnění znalostí a dovedností studentů a absolventů škol do profesní praxe.

 

Charakteristika plánovaného výzkumu

Předložený projekt má charakter teoretického výzkumu s prvky aplikovaného výzkumu. Obecně je uznáváno, že úlohou základního výzkumu je explanace (tj. logický konstrukt určitého jevu) klíčových problémů vytýčených pedagogickou teorií. V tomto případě jde o kompetenční model profese, resp. pracovní pozice ekonoma (manažera) podniku specializovaného na řízení lidských zdrojů. Aplikovaný výzkum generuje v praxi využitelné poznatky. V tomto pojetí jde o predikci rozvoje oborů vysokoškolského studia zaměřených na ekonomiku a personální management podniku.

 

Cíle výzkumného projektu

Cíle výzkumného projektu budou tyto:

 1. Získat zpětnou vazbu o uplatnění absolventů škol ekonomického zaměření v profesní praxi a zjistit jejich motivaci k eventuálnímu dalšímu vzdělávání.

 2. Identifikovat požadavky zaměstnavatelů v oblasti směrem k úrovni osobnostních kompetencí absolventů zmíněných vysokých škol.

 3. Předikovat rozvoj studijních oborů ekonomiky a managementu v specializaci řízení lidských zdrojů.

 

Konceptualizace výzkumného problému

 

K bodu 1

Těžiště empirického šetření bude orientováno na vztah získaných poznatků absolventů vysoké školy a jejich pracovního výkonu v konkrétních pracovních pozicích a rolích. Otázky budou soustředěny na to, kolik procent pracovního času věnuje absolvent vysoké školy vybraným pracovním agendám. Současně bude cílem posoudit do jaké míry využívají tito lidé při své práci hlavní zdroje vědomostí a dovedností,tj. školní vzdělání, praktické zkušenosti a další vzdělávání.

 

Konkrétní pracovní agendy absolventa ekonomického oboru vysoké školy jsou tyto:

 1. Strategie, plánování a rozvoj podniku.

 2. Výrobní a provozně technické činnosti.

 3. Marketing a prodej.

 4. Logistika

 5. Personální činnosti.

 6. Financování a investiční činnost.

 7. Statistika a výkaznictví.

 8. Informační systémy a činnosti.

 9. Ekonomika, mzdy a účetnictví.

 10. Organizace práce.

 

Pro doplnění informací v tomto kontextu bude respondentům položen soubor otázek, které se budou týkat jejich motivace a ochoty prohloubit si svoji kvalifikaci.

 

Takto pojatý výzkum bude vlastně sondou do problému lidského kapitálu. Cílem bude identifikovat jeho strukturu, jednotlivé složky a nastavit základní parametry uplatnění absolventů vysokých škol v praxi. Výsledky výzkumu umožní:

 1. Provést korektury ve stávajících studijních oborech ve směru přeskupení předmětů studia pro lepší využití znalosti absolventů ve vztahu k jednotlivým pracovním činnostem.

 2. Vyhodnotit motivaci absolventů škol k dalšímu vzdělávání a posoudit možnost vysokých škol připravit pro své absolventy kurzy dalšího profesního vzdělávání v oblasti inovací ve sféře ekonomiky a managementu.

 

K bodu 2

Dosavadní zkušenosti potvrzují, že vysoké školy v evropském prostoru připravují dobře své absolventy po stránce odborných znalostí. Pro úspěch v zaměstnání jsou však často také důležité tzv. měkké dovednosti. Ty představují schopnost absolventa vysokých škol komunikovat a kooperovat se svými kolegy, být flexibilní v pracovním nasazení, být odolný vůči stresu apod. Cílem výzkumu bude zjištění, jak vidí vybraní zaměstnavatelé (vrcholoví manažeři) situaci osobnostních kompetencí absolventů vysokých škol směrem k jejich žádoucímu pracovnímu výkonu. Uvedení manažeři se vyjádří k úrovni těchto kompetencí a tím také současně k otázce, které kompetence těmto absolventům chybí.

Výběr kompetencí výzkumu bude proveden v souladu s evropskými programovými dokumenty „Memorandum o celoživotním učení“ a dokumentem „Učiňme realitou Evropu celoživotního vzdělávání“.

 

Jedná se o tyto kompetence

 

K bodu 3

V hospodářské praxi je ověřena skutečnost, že dosažený stupeň vzdělání u člověka ještě nezaručuje kvalitu pracovního výkonu. Absolvovaná škola a studijní obor také nedává informaci o tom, zda a hlavně v jaké míře absolvent školy využívá získaných vědomostí (a řady ve škole osvojených vědomostí) ve své profesní praxi, tj. v konkrétním výkonu své pracovní pozice. V této souvislosti je nanejvýš aktuální nezbytnost výzkumného šetření týkající se kvalifikace pracovníků personálních útvarů. Kvalifikaci je nutno ověřit v celém rozsahu, tj. dle stupně školního vzdělání, v praxi získaných a osvojených zkušeností a také těch vědomostí a dovedností, které po ukončení školy získali personalisté různými formami školení, instruktáží a také individuálním učením.

 

Dílčí cíle této části empirického šetření jsou tyto:

 • zjistit, kterým agendám a konkrétním pracovním činnostem věnují personální manažeři nejvíc času

 • zjistit, v jakých proporcích využívají tito manažeři jednotlivé komponenty kvalifikace, tj. školení, vzdělání, profesní praxi a další vzdělávání.

 

Náplň práce personalisty (pracovní agendy) zahrnuje tyto pracovní činnosti:

 

 

Legenda

V – vzdělání

P – praxe

DV – další vzdělávání

 

Uvedené šetření by mělo přinést výstup, tj. určitý atlas (vyobrazení) pracovních činností manažera odpovídajícího za řízení lidských zdrojů. Přehled se týká hlavně rozložení jeho činností v pracovním čase v procentuálním rozložení. Dalším významným zjištěním by mělo být rozložení zdrojů využívaných v jednotlivých pracovních činnostech (agendách). V podstatě jde u respondentů o kvalifikovaný odhad zda při provádění jednotlivých pracovních činností využívají v určité procentuální míře svoje vzdělání, praxi či další vzdělávání. Toto zjištění může být velice užitečné vysoké škole, která tyto odborníky připravuje. Prvním momentem je určitá úprava učebních plánů směrem k potřebám praxe. Druhým směrem je vývoj kurzů dalšího, profesně orientovaného vzdělávání, který lze následně nabízet  svým absolventům.

 

Výstupy vzdělávacího projektu

Výstupy uvedeného výzkumu lze vidět v řadě rovin. Hlavním produktem výzkumu bude zpracování relevantního kompetenčního modelu ekonoma (manažera) podniku se specializací na oblast řízení lidských zdrojů. Tento kompetenční model se bude týkat jak tvrdých prvků (znalostí, vědomostí z oboru), tak prvků měkkých, týkajících se osobnostních předpokladů i způsobů jednání a chování v procesu řízení lidí. Závěry daného výzkumu, včetně možného mezinárodního srovnání bude možnost uplatnit jak v pregraduální, tak postgraduální činnosti zúčastněných vysokých škol.

 

V rámci vědecko-výzkumného projektu bude též provedena rešerše statistických šetření o nezaměstnanosti absolventů ekonomických oborů v jednotlivých zemích. Součástí této rešerše budou i statistické údaje o tom, jaké procento absolventů těchto vysokých škol opravdu pracuje ve studijním oboru, který absolvovali.

 

Podpora projektu

Evropský parlament (Mgr. Tomáš Zdechovský)

 

Administrace projektu

Středoevropská vysokoškolská aliance (CEUA)

Research team: Consortium of Central and Eastern Europe universities and institutions research centers

 

Project support: European Parliament (Mgr. Tomáš Zdechovský)

 

Project administration: Central Europe University Alliance (CEUA)

 

Project name: The importance of financial literacy and entrepreneurial potential for the development of students’ competitions in tertiary education

 

The research project is prepared as a part of the implementation of the EU Education Minister’s Document approved in 2009 under the name Education and Training 2020 (ET 2020).

Objective 4 Improving creativity and innovation including entrepreneurial skills on all levels of education and special training. 

 

The basic starting point of the project

Current tertiary education plays an important task in preparing young generation for future occupation.  This preparation has basically two main parts. The first one consists of so-called professional base, i.e. hard skills based on cognition, knowledge from a given study programme, field of study, as the case may be. The second part of this preparation consists usually of soft skills, i.e. the development of students’ abilities in logical thinking, communication, creativity, problems solving and other area of contact with other people as well as “treating“ oneself. The significance of financial literacy of workers and their entrepreneurial potential, which are entities on the border of hard and soft skills, is increasing in a number of professions, These competencies are at the same time the basis of people’s economical thinking and a prerequisite of the students’ success in their professional and personal life regardless the completed field of study in tertiary education.

 

The objective of the project is to find the place of forming financial literacy and entrepreneurial potential within professional profile of graduates of different fields of study at universities and other tertiary education institutions. This objective is closely related to the development and verification of the methodology for the determination of students’ financial literacy and entrepreneurial potential.

 

The output of the research project should be proposals to optimize the management of teaching in the area of strengthening students’ financial literacy and entrepreneurial potential. The outputs of the research should result in the specification of competency models of university graduates in different fields of study in relation to labour market and further education. They should also be reflected in the improvement of the educational style of  university teachers. An international comparison of different accesses to teaching at the university level at different schools and in different countries is not going to be only a by-product. 

 

Basic terms definition

Financial literacy represents a certain level of understanding of the terms and processes in the field of money, i.e. savings, loans, insurance, taxes etc., which individuals understand as a relevant part of their life. Thus, it relies on particular knowledge affecting human conduct and behaviour by revising its purposes and acts in this area under the influence and in the context of such specialized knowledge. Financial literacy, its achieved level, respectively affects human attitude in the area of its economical conduct, behaviour and decision making.

 

Human entrepreneurial potential is generally understood as a summary of abilities which is reflected in its possibilities to create products, services or other values satisfying other people’s needs. The final effect of this activity is its market success, long-term functioning and financial benefit. The determination of people’s entrepreneurial potential constitutes mapping the differences between  their contemporary abilities and those abilities that may or must be due to the set objectives of entrepreneurship.

 

The notion of students’ competencies includes knowledge, skills, habits, abilities, attitudes and values that are adequate due to their preparation to execute the chosen occupation. In higher education, it is a combination of the above-mentioned features with the aim to create prerequisites for future work performance. The competencies can be also understood as instructions on a person, more accurately on its personality efforts. The required competencies on the labour market generally include communicativeness, cooperation, creativity, independency, efficiency, responsibility, logical thinking, evaluation of phenomena etc.

 

Tertiary education represents a section of the educational system, which follows usually after competed secondary education with leaving examination. Higher education is provided by universities, nowadays in most of study programmes or fields of study, broken into Bachelor, Master and Doctoral studies (ISCED 5A). In addition, it includes practically oriented vocational higher schools (ISCED 5B).

 

Research project target groups

 • Universities with economical, managerial and entrepreneurial orientation.

 • Universities focused on the entire spectrum of socio-scientific fields of study and humanities.

 • Technical, natural science and agricultural universities.

 • Other universities and tertiary education institutions that will be interested in the research issue.

 

Research strategy, a proposal of research methods and techniques

So-called mixed research including quantitative as well as qualitative investigation of objective reality will be applied in the research project. Quantitative research is represented by empirical analysis of phenomena and processes, in particular the exploratory method, monitoring, measuring and evaluation of the objects under investigation. Qualitative research will be focused on understanding the phenomena and entities and clarification of causes of their behaviour and conduct. In particular, controlled interview and examples of good (and bad) practise will be used.

 

A proposal for procedure and phases of the research project

 • Research of the issue under investigation in specialized literature and sources.

 • Pre-investigation of the financial literacy level and the students’ entrepreneurial potential at a selected Czech university.

 • Determination of hypotheses for the quantitative part of the research project

 • Specification of empirical tools for exploring the level of financial literacy and entrepreneurial potential of universities.

 • Empirical investigations in the research institutions and processing the main results.

 • On-line conference to the empirical investigations’ results in the consortium of research centers

 • Proposal of preliminary hypotheses for the quantitative part of the research, selection and operationalization of methodical procedures.

 • Evaluation of the qualitative part of the research, triangulation of the obtained results.

 • The connection of the quantitative and qualitative part of research, comparison of the research centers’ results, final report

 • Workshop on the research results, circulation for review and comments, publication of research outputs.

 

Organizational issues

Funding of the research will be composed of sponsorship contribution and a research centers’ basic contribution. It will be specified after establishing the research consortium.

 

Исследовательская команда: Консорциум научных факультетов  и институтов Центральной и Восточной Европы

 

Поддержка проекта:  Европейский парламент (. Монсеньор Томас Здековски)

 

Администрация проекта: Центральный колледж Альянс (CEUA)

 

Название проекта:  Важность финансовой грамотности и предпринимательского потенциала для развития компетенций студентов в системе высшего образования.

 

Исследовательский проект подготовлен в рамках реализации Документа министров образования ЕС, утвержденного в 2009 году под названием  (Образование и торговля 2020 (ET-2020).

Цель 4 Повышение творчества и инноваций, в том числе предпринимателькой деяткльности на всех уровнях образования и профессиональной подготовки.

 

Основа проекта

Современное образования играет важную роль в подготовке молодых людей к их будущей карьере. Данная подготовка имеет в основном две  части. Первая часть состоит из так называемой профессиональной основы, то есть.базовые навыки, основанные на знаниях полученных в процессе обучения в рамках данной программы и области образования.

Второй частью подготовки , как правило,  яыляются мягкие навыки, то есть : развитие навыков у студентов в области  логического мышления, общения, творчества, решения проблем и развитие навыков общения  с другими людьми, и „самокомуникации“ .

Во многих профессиях, увеличивется важность финансовой грамотности работников и их предпринимательский потенциал, что зачастую является барьером  между твердыми и мягкими навыками.

Эти же навыки являются основой экономического мышления и являются необходимым условием для успеха студентов в их профессиональной и личной жизни.

Главной целью проекта яыляется найти возможность формирования финансовой грамотности и делового потенциала в рамках профессионального профиля выпускников из различных университетов и других высших учебных заведений. С этой целью, тесно связаны с развитие методик  для определения уровня финансовой грамотности и предпринимательского потенциала  у студентов.

Результом данного  исследовательского проекта должны стать предложения по оптимизации управления образованием для укреплении финансовой грамотности и роста предпринимательского  потенциала у  студентов.

Результаты исследования должны привести к выяснению компетентности моделей выпускников высших учебных заведений в различных областях, связанных с рынком труда и дальнейшим образования.

 

Кроме того, данные исследования  должны быть отражены в совершенствовании методов и стелей обучения у преподавателей .

 

Не  будет  является побочным продуктом международных корпораций различных подходов к обучению студентов в разных школах и в разных странах. !!!!

 

Определение основных понятий

Финансовая грамотность определяет собой умение понимать и реагировать на такие понятия как : сбережения, кредиты, страхование, налоги и т.д., которые человек воспринимает, как неотъемлемую  часть своей жизни.

 

Таким образом, на основе конкретных знаний, которые влияют на общение и поведение человека таким образом, что их намерения и действия в этой области сопрежены  и находятся под влиянием профессионально - ориентированных знаний.

 

Решение,общение и мнение человека всегда находятся под влиянием экономических аспектов и уровень данных решений зависит от финансовой грамотности человека,т.е от уровня полученного образования в данной сфере.

Бизнес-потенциал человека, как правило, понимается как совокупность навыков, которая отражается в его способности создавать продукты, услуги или иные важные службы для удовлетворения потребностей других потребителей.

Окончательным эффектом данной деятельности  должно стать:  успех на рынке труда , долгосрочные операции и финансовые выгоды.

Разбор предпринимательского потенциала у людей представляет собой  разницу между их базовыми возможностями и возможностями которые могут или должны быть организованы для реализации целей в бизнесе и предпринимательской деятельности.

 

Понятие компетентности студентов включает в себя знания, навыки, привычки, отношения и ценности, которые являются неотъемлемыми при  подготовке к выбранной профессии.

 

 

Говоря о высшем образовании мы говорим о комбинации вышеуказанных элементов с целью создания условий для дальнейшего выполнения работы.

Компетенцию также можно понимать,как инструкции к человеку, т.е его личные усилия.

К востребованным  навыкам на рынке труда, как правило, можно отнести навыки общения, креативность, самостоятельность, эффективность, ответственность, рассудительность, умение дать оптимальную оценку  ситуации итд.

Высшее образование является сектором системы образования, которое следует, как правило, после завершения среднего образования .

Высшее образование осуществляется в университетах, на сегодняшний день в большинстве учебных программ и курсов разделены на студентов, магистров и докторанторантов (МСКО 5А). Кроме того, сюда включены практически ориентированные колледжи (МСКО 5В).

 

Целевые группы научно-исследовательского проекта

 • Университеты с экономической, управленческим и бизнес направлением

 • Средняя школа ориентирована на весь спектр социальных и гуманитарных наук.

 • Технические, научные и сельскохозяйственные университеты

 • Другие университеты и колледжи высшего образования, которые будут заинтересованы в исследовании данной проблемы.

Стратегия научных исследований,варианты начных методик и техник

В исследовательском проэкте будет использован так называемый смешанный  метод включающий в себя изучение квантиты и квалиты обьективной реальности.

Квантитативный метод представлен эмпирическими исследованиями и анализированием явлений и процессов, главным образом при помощи поискового метода , методов наблюдения и оценки исследуемых объектов.

Качественные исследования будут сосредоточены на понимании явления и сущности и выяснения причин их поведения и происхождения. Использованы будут в основном направленные интервью и примеры хорошей (и плохой) практики.

 

Предложение на реализацияю этапа научно-исследовательского проекта

 • Исследование проблемы в литературе и в специализированных ресурсах.

 • Второй уровень экспериментального исследования финансовой грамотности и предпринимательского потенциала студентов в отдельных чешских университетах.

 • Определение гипотез для квантитативной части исследовательского проекта

 • Определение эмпирических инструментов для изучения уровня финансовой грамотности и предпринимательского потенциала в высших школах.

 • Эмпирические исследования научно-исследовательских институтов и основных результатов иммлндования.

 • Онлайн-конференция по результатам эмпирических исследований в консорциуме научно-исследовательских институтов.

 • Предположение предварительных гипотез для квалитативной части исследования, отбора и введения в действие методик.

 • Оценка количественных исследований, триангуляции результатов.

 • Объедтнение квантитативной и квалитативной частей исследования, сравнение результатов научно-исследовательских институтов, вывод.

 • Практикум для получения результатов, коммиссия , публикация результатов исследований.

 

Организационные вопросы исследования

 Период исследовательского проекта 2018 - 2020

финансирование исследований будет состоять из спонсорского и существенного вклада научно-исследовательских центров. Будет организовано после создания исследовательского консорциума.

Snímek obrazovky 2021-01-26 v 10.46.08.p
Snímek obrazovky 2021-01-26 v 10.45.18.p
bottom of page