top of page

Poskytované služby CEUA

 • Metodická, pedagogická a personální pomoc vysokoškolským organizacím při získávání akreditací studijních programů včetně institucionální akreditace v národním, evropském i globálním měřítku.

 • Zprostředkování nositelství vědecko – výzkumných grantů podle odborného profilu studijních programů jednotlivých zainteresovaných vysokých škol.

 • Pomoc při zavádění a zdokonalování systémů řízení a zajišťování kvality na vysokých školách a univerzitách. Po ověření těchto systémů v praxi je možné zajistit jejich certifikaci podle evropských či světových standardů a norem.

 • Koordinace publikační činnosti učitelů a vědeckých pracovníků vysokých škol a dalších výzkumných pracovišť. Možnost organizovat proces oponentních řízení, odborných článků a statí a jejich následné publikování v karentovaných odborných zdrojích. Pro zájemce vydávání monografií a odborných knih podle potřeb autorů a akademických pracovišť v zahraničí.

 • Organizace odborných praxí studentů v rámci jejich vysokoškolské výuky v partnerských podnicích CEUA. V této souvislosti bude realizována výměna studentů mezi partnerskými školami v rámci Evropského kreditního systému.

 • Organizace stáží a studijních pobytů pro učitele a akademické funkcionáře partnerských škol v rámci jejich kariérního rozvoje s důrazem na získávání jejich zahraničních zkušeností.

 • Realizace poradenské a konzultační činnosti pro partnerské univerzity při tvorbě společných studijních programů, pomoc s adekvátní reakcí na regulační zásahy státu a v metodice v oblasti marketingu vzdělávání.

 • Pořádání vědecko – teoretických konferencí, workshopů, transfer „nejlepší praxe“ a dalších akcí v otázkách společného zájmu partnerských univerzit a vysokých škol.

 • Provozování platformy společného systému elektronického vzdělávání jako doplňku vysokoškolské výuky, vývoje kurzů elektronického učení a provozování portálů a sítí pro učitele, akademické pracovníky, manažery a funkcionáře zainteresovaných škol a spolupracujících podniků, organizací a institucí.

 • Maximální podpora koordinace činnosti vysokých škol a univerzit v oblasti dalšího profesního i zájmového vzdělávání. V případě potřeby pomáhat partnerským školám se získáním příslušných národních i mezinárodních akreditací a certifikací pro vzdělávání dospělých.

 • Realizace dalších poradenských a konzultačních služeb „na míru“ všem partnerským institucím.

Výše uvedené služby a další aktivity CEUA budou realizovány na komerční bázi. Partnerství (členství) v alianci je zpoplatněno. Jako základní protihodnota pro partnerské vysoké školy a instituce budou konzultační a marketingové služby podporující jejich činnost v národním i mezinárodním měřítku. Další služby podle potřeb jednotlivých partnerů aliance budou realizovány v rámci samostatných smluv s CEUA a to na základě Příkazní smlouvy podle ustanovení §2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., České republiky.

bottom of page